Reiki initiations Shoden1 – Okuden 2 – Shinpiden 3

Traditional Oshui Shiki Ryoho Reiki Initiations